Author Archives: admin

Phiếu nhập mua hàng

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu nhập mua hàng: – Tất cả các vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ mua về nhập kho phải được cập nhật vào phiếu nhập mua – Ngoài những thông tin về vật tư hàng hóa mua về như mã, tên, số lượng, đơn […]

Cập nhật các phát sinh tài khoản ngoài bảng

Sử dụng chức năng này để cập nhật phát sinh các tài khoản ngoài bảng. Dưới đây là chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật Thông tin Diễn giải Ngày chứng từ Ngày chứng từ Số chứng từ Số của chứng từ, lưu trữ tối đa 10 ký tự, được tự động […]

Bút toán khóa sổ

Chức năng này cho phép chương trình tự động định khoản các bút toán khóa sổ vào cuối kỳ kế toán, dưới đây là các bước thực hiện: Bước 1: Từ menu “Tong hop” nhấp chọn “2. Bút toán khoá sổ” Trong đó: – Số thứ tự: Số thứ tự sắp xếp trên màn hình. – Diễn […]

Chứng từ tự động

Chứng từ tự động chứa những chứng từ mà chương trình tự động hạch toán như: Các bút toán tính khấu hao tự động, các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động,… Xem thêm:  https://hd.bamboosoft.vn/mot-so-dac-diem-thao-tac-chung-tren-chung-tu-2/ Bút toán khóa sổ  

Bù trừ công nợ

Chứng từ bù trừ cho phép bù trừ công nợ giữa hai đối tượng công nợ hoặc bù trừ chi phí giữa hai sản phẩm công trình. Trong một trường hợp khác chúng ta cũng có thể sử dụng chứng từ này để bù trừ công nợ hay chi phí giữa các tài khoản khác […]

Phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ, phiếu khác

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu báo có, Phiếu báo nợ, Phiếu kế toán khác: – Cho phép hạch toán nhiều định khoản nợ có khác nhau trên cùng một chứng từ – Cho phép khai báo chi tiết cùng một lúc nhiều hóa đơn VAT – […]

Phát sinh quá khứ

Khai báo các phát sinh đã diễn ra trước khi sử dụng chương trình, cung cấp số liệu cho các báo cáo khi cần đối chiếu chỉ tiêu giữa kỳ kế toán hiện tại và kỳ kế toán trước khi sử dụng chương trình. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật phát […]

Kế hoạch

Khai báo kế hoạch đầu kỳ kế toán, có thể là kế hoạch chi phí cho bộ phận, chi phí theo khoản mục hoặc chí phí theo nhân viên. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật kế hoạch Thông tin Giải thích Ngày kế hoạch Ngày lập kế hoạch Số kế hoạch […]

Danh mục đơn đặt hàng mua, bán

Khai báo đơn đặt hàng mua hoặc bán, đơn đặt hàng mua có mã là PO, đơn đặt hàng bán có mã là SO. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật đơn đặt hàng Thông tin Giải thích Ngày Ngày lập đơn đặt hàng Số đơn hàng Số đơn đặt hàng Ðối […]