Author Archives: admin

Số dư đầu kỳ hạn thanh toán

Khai báo số dư công nợ đầu kỳ của từng đối tượng chi tiết đến từng hóa đơn, vụ việc. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã chứng từ Mã chứng từ gốc thuộc danh sách mã chứng từ Ngày chứng từ Ngày chứng từ […]

Số dư tài khoản ngoại bảng

Khai báo số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Tài khoản Số hiệu tài khoản, thuộc danh mục tài khoản và là các tài khoản chi tiết Mã đối tượng Mã đối tượng công nợ, trường này chỉ […]

Số dư đầu tài khoản

Khai báo số dư ban đầu của các tài khoản khi bắt đầu sử dụng chương trình. Bước 1: Bước 2:  Trên thanh công cụ có phím tắt F2 – Thêm, F3 – Sửa, F8 – Xóa Bước 3: Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích […]

Danh mục bút toán định kỳ

Cho phép khai báo danh sách các bút toán định kỳ Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã chứng từ Mã chứng từ định kỳ, chương trình mặc định là TD – Chứng từ tự động Ngày phát sinh  Ngày phát sinh chứng từ định […]

Danh mục nhóm tài sản

Danh mục nhóm tài sản dùng để khai báo các nhóm cho danh mục tài sản. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã nhóm Mã nhóm tài sản, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên nhóm Tên nhóm tài sản, lưu trữ tối đa […]

Danh mục tỷ giá hạch toán

Khai báo tỷ giá quy đổi giữa đồng tiền hạch toán và các đồng ngoại tệ khác theo trình tự thời gian. Tỷ giá này sẽ là căn cứ để chương trình tự động lấy lên làm tỷ giá mặc định khi nhập chứng từ. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật […]

Danh mục bộ phận

Danh mục bộ phận dùng để theo dõi quản lý theo bộ phận. Bộ phận được dùng trong trường hợp bộ phận sử dụng tài sản cố định và bộ phận bán hàng. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã bộ phận Mã bộ phận, […]