Author Archives: admin

Danh mục lý do tăng giảm

Danh mục lý do tăng giảm tài sản dùng để khai báo danh sách những lý do tăng giảm tài sản cố định Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã lý do tăng giảm Mã lý do tăng giảm tài sản, lưu trữ tối đa […]

Danh mục mục đích sử dụng

Danh mục đích sử dụng khai báo các mục đích sử dụng tài sản cố định Chi tiết thông tin về Danh mục mục đích sử dụng Thông tin Giải thích Mã mục đích sử dụng Mã mục đích sử dụng, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên mục đích sử dụng Diễn giải […]

Danh mục nhân viên

Theo dõi, quản lý danh sách nhân viên.  Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã loại nhân viên Mã nhân viên, lưu trữ tối đa 16 ký tự Họ và tên Họ tên đầy đủ của cán bộ nhân viên, lưu trữ tối đa 64 […]

Danh mục biểu thuế

Danh mục biểu thuế dùng để khai báo, quản lý các loại hình thuế suất đầu ra, đầu vào. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã loại thuế  Mã loại hình thuế, lưu trữ tối đa 4 ký tự Tên loại thuế Diễn giải tên […]

Danh mục vật tư

Danh mục vật tư dùng để khai báo các vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Nhóm vật tư Nhóm chứa vật tư, thuộc danh mục nhóm vật tư và phải là nhóm cuối. Mã vật […]

Danh mục nhóm vật tư

Danh mục nhóm vật tư dùng để khai báo các nhóm cho danh mục vật tư, sản phẩm, hàng hóa, công cụ dụng cụ.  Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã nhóm Mã nhóm vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ, lưu […]

Danh mục vùng, địa bàn

Danh mục vùng, địa bàn sử dụng để khai báo các vùng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã vùng Mã vùng, địa bàn, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên vùng Tên của vùng, địa bàn, lưu […]

Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất

Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất dùng để khai báo các loại giao dịch trên chứng từ kế toán và kiểu nhập xuất vật tư hàng hoá trên chứng từ vật tư, trong một số trường hợp còn được sử dụng để khử trùng chứng từ. Chi tiết các thông tin trên […]

Danh mục khoản mục phí

Danh mục khoản mục phí dùng để khai báo các khoản mục chi phí, theo dõi chi tiết các khoản mục phí liên quan đến tài khoản 641, 642, 627,… Chi tiết các thông tin về Danh mục khoản mục phí         Thông tin Giải thích Mã khoản mục Mã khoản mục phí, […]