Bút toán khóa sổ

Chức năng này cho phép chương trình tự động định khoản các bút toán khóa sổ vào cuối kỳ kế toán, dưới đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Từ menu “Tong hop” nhấp chọn “2. Bút toán khoá sổ”

Trong đó:

– Số thứ tự: Số thứ tự sắp xếp trên màn hình.

– Diễn giải: Nội dung của bút toán

– Tài khoản đi: Tài khoản sẽ kết chuyển đi

– Tài khoản đến: Tài khoản đối ứng với tài khoản đi. Chú ý phải là tài khoản chi tiết.

– Loại kết chuyển:

+ 1. Chương trình cãn cứ vào tổng phát sinh của tài khoản đi để tính ra sự chênh lệch giữa tổng phát sinh nợ và có, nếu phát sinh nợ nhiều hơn phát sinh có thì ghi có tài khoản đi còn nếu nhỏ hơn thì ghi nợ tài khoản đi. Mục tiêu là đưa tổng phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có của tài khoản đi.

+ 2. Khi thực hiện kết chuyển nếu tài khoản đi có số dư nợ thì tài khoản đi sẽ ghi có, còn nếu tài khoản đi có số dư có thì nó sẽ được ghi nợ. Mục tiêu là sau khi kết chuyển thì chương trình sẽ đưa số dư của tài khoản về giá trị bằng 0.

Bước 2: Chọn các bút toán cần khóa sổ bằng cách sử dụng phím SpaceBar, muốn chọn tất cả hãy nhấn tổ hợp phím CTRL + A, để hủy chọn nhấn tổ hợp phím CTRL + U.

Bước 3: Nhấn phím F10, hộp thoại “Chọn ngày khóa sổ” xuất hiện. Hãy nhập vào khoảng thời gian cần kết chuyển, rồi nhấp nút “Chấp nhận” để chương trình tự ðộng tạo các bút toán khóa sổ được chọn. Ngược lại nếu muốn xóa các bút đã kết chuyển đã chọn nhấn tổ hợp phím Ctrl + F10.

Lưu ý: Sau khi tạo các bút toán kết chuyển người sử dụng có thể xem, sửa, xóa chúng trong màn hình “Chứng từ tự động”.

One thought on “Bút toán khóa sổ

  1. Pingback: Chứng từ tự động - Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán BamBoo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *