Category Archives: Cập nhật danh mục

Bút toán khóa sổ

Chức năng này cho phép chương trình tự động định khoản các bút toán khóa sổ vào cuối kỳ kế toán, dưới đây là các bước thực hiện: Bước 1: Từ menu “Tong hop” nhấp chọn “2. Bút toán khoá sổ” Trong đó: – Số thứ tự: Số thứ tự sắp xếp trên màn hình. – Diễn […]

Phát sinh quá khứ

Khai báo các phát sinh đã diễn ra trước khi sử dụng chương trình, cung cấp số liệu cho các báo cáo khi cần đối chiếu chỉ tiêu giữa kỳ kế toán hiện tại và kỳ kế toán trước khi sử dụng chương trình. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật phát […]

Kế hoạch

Khai báo kế hoạch đầu kỳ kế toán, có thể là kế hoạch chi phí cho bộ phận, chi phí theo khoản mục hoặc chí phí theo nhân viên. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật kế hoạch Thông tin Giải thích Ngày kế hoạch Ngày lập kế hoạch Số kế hoạch […]

Danh mục đơn đặt hàng mua, bán

Khai báo đơn đặt hàng mua hoặc bán, đơn đặt hàng mua có mã là PO, đơn đặt hàng bán có mã là SO. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật đơn đặt hàng Thông tin Giải thích Ngày Ngày lập đơn đặt hàng Số đơn hàng Số đơn đặt hàng Ðối […]

Số dư đầu kỳ hạn thanh toán

Khai báo số dư công nợ đầu kỳ của từng đối tượng chi tiết đến từng hóa đơn, vụ việc. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã chứng từ Mã chứng từ gốc thuộc danh sách mã chứng từ Ngày chứng từ Ngày chứng từ […]

Số dư tài khoản ngoại bảng

Khai báo số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Tài khoản Số hiệu tài khoản, thuộc danh mục tài khoản và là các tài khoản chi tiết Mã đối tượng Mã đối tượng công nợ, trường này chỉ […]

Số dư đầu tài khoản

Khai báo số dư ban đầu của các tài khoản khi bắt đầu sử dụng chương trình. Bước 1: Bước 2:  Trên thanh công cụ có phím tắt F2 – Thêm, F3 – Sửa, F8 – Xóa Bước 3: Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích […]

Danh mục bút toán định kỳ

Cho phép khai báo danh sách các bút toán định kỳ Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã chứng từ Mã chứng từ định kỳ, chương trình mặc định là TD – Chứng từ tự động Ngày phát sinh  Ngày phát sinh chứng từ định […]