Category Archives: Cập nhật dữ liệu

Hàng bán bị trả lại

Trên thực tế, khi hàng bán bị trả lại kế toán cần làm 3 định khoản gồm: – Ðịnh khoản doanh thu hàng bán bị trả lại tài khoản 531. – Ðịnh khoản giá vốn đúng bằng giá vốn của hoá đơn xuất. – Ðịnh khoản thuế (Nếu có). Nhưng khi sử dụng chương trình, […]

Hoá đơn bán hàng

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Hóa đơn bán hàng: – Theo chương trình thì đây là hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất vì vậy người dùng không cần nhập giá trị tiền vốn, chương trình sẽ tự động áp giá sau khi tính giá vốn vật tư, hàng hóa, thành […]

Phiếu xuất kho

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu xuất kho: – Sử dụng phiếu xuất kho trong các trường hợp như xuất vật tư, hàng hóa cho sản xuất, xuất điều chuyển kho. – Sử dụng thông tin “Mã kho nhập” khi là phiếu điều chuyển kho. – Trường hợp nhập không qua […]

Phiếu xuất lắp ráp, chuyển thẻ

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu xuất lắp ráp – Sử dụng phiếu này trong trường hợp chuyển giá trị của một hay nhiều vật tư, hàng hóa, sản phẩm sang giá trị của một vật tư, hàng hóa, sản phẩm khác. – Phiếu lắp ráp có thể tự động chuyển […]

Phiếu nhập thành phẩm

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu nhập thành phẩm: – Cho phép lưu trữ các phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất ra trong kỳ. – Chỉ cần nhập số lượng, giá của thành phẩm sẽ được áp sau khi tính giá thành bằng chức năng tính giá thành trong chương […]

Phiếu nhập mua hàng

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu nhập mua hàng: – Tất cả các vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ mua về nhập kho phải được cập nhật vào phiếu nhập mua – Ngoài những thông tin về vật tư hàng hóa mua về như mã, tên, số lượng, đơn […]

Cập nhật các phát sinh tài khoản ngoài bảng

Sử dụng chức năng này để cập nhật phát sinh các tài khoản ngoài bảng. Dưới đây là chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật Thông tin Diễn giải Ngày chứng từ Ngày chứng từ Số chứng từ Số của chứng từ, lưu trữ tối đa 10 ký tự, được tự động […]