Danh mục biểu thuế

Danh mục biểu thuế dùng để khai báo, quản lý các loại hình thuế suất đầu ra, đầu vào.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã loại thuế 

Mã loại hình thuế, lưu trữ tối đa 4 ký tự

Tên loại thuế

Diễn giải tên của mã loại thuế, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Loại thuế

Nhận hai giá trị [1]/ [2] – Thuế đầu vào/ Thuế đầu ra

Khấu trừ/Trực tiếp

Loại hình thuế GTGT đầu vào, nhận hai giá trị sau đây:

[1] – Thuế đầu vào được tính khấu trừ.

[0] – Thuế đầu vào được tính trực tiếp. 

Trong trường hợp Loại thuế là [2] thì giá trị của trường này luôn bằng [1].

Giá có thuế

Ðơn giá đã bao gồm thuế GTGT

Thuế suất

% Thuế suất thuế GTGT

Tài khoản thuế

Tài khoản hạch toán thuế

Lưu ý: Trong trường hợp thuế đầu vào có phụ phí (ví dụ: phí giao thông) thì ta thêm một mã thuế (ví dụ: V05B) có thuế suất bằng không và khi cập nhật chứng từ ta gõ trực tiếp số thuế trên hoá đơn của người bán vào trường tiền thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *