Danh mục bút toán định kỳ

Cho phép khai báo danh sách các bút toán định kỳ

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã chứng từ

Mã chứng từ định kỳ, chương trình mặc định là TD – Chứng từ tự động

Ngày phát sinh 

Ngày phát sinh chứng từ định kỳ

Số c.từ

Số bút toán

Ðối tượng

Ðối tượng liên quan bút toán

Ông bà

Người đại diện bút toán

Ðịa chỉ

Ðịa chỉ người đại diện

Diễn giải

Diễn giải cho bút toán

Tk Nợ

Mã tài khoản nợ, thuộc danh mục tài khoản, là tài khoản chi tiết

TK Có

Mã tài khoản có, thuộc danh mục tài khoản, là tài khoản chi tiết

Tiền VND

Tiền nguyên tệ 

Ðối tượng

Mã đối tượng chi tiết từng bút toán, thuộc danh mục đối tượng

Hợp đồng

Mã hợp đồng liên quan đến bút toán, thuộc danh mục hợp đồng

Bộ phận

Mã bộ phận liên quan đến bút toán, thuộc danh mục bộ phận

Sản phẩm

Mã sản phẩm liên quan đến bút toán, thuộc danh mục sản phẩm

Khoản mục

Mã khoản mục liên quan đến bút toán, thuộc danh mục khoản mục.

Ngày dự kiến hạch toán

Ngày dự kiến hạch toán

Tình trạng hạch toán

Tình trạng hạch toán

Số chứng từ đã hạch toán

Số chứng từ đã hạch toán

Ngày kết thúc

Ngày kết thúc hạch toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *