Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất

Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất dùng để khai báo các loại giao dịch trên chứng từ kế toán và kiểu nhập xuất vật tư hàng hoá trên chứng từ vật tư, trong một số trường hợp còn được sử dụng để khử trùng chứng từ.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã dạng nhập xuất

Mã dạng nhập xuất, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên dạng nhập xuất

Tên dạng nhập xuất, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Nghiệp vụ

Nhận một trong hai giá trị là: K-Nghiệp vụ cho chứng từ kế toán, V-Nghiệp vụ cho chứng từ vật tư

Loại chứng từ

Nhận một trong ba giá trị: 1-Nhập, 2-Xuất, 3-Khác

Ðịnh khoản Sổ cái

Nhận hai giá trị: C – Có định khoản, K – Không định khoản

Tài khoản ngầm định

Trong Phần Phiếu Nhập, Chi Phí, Hàng bán trả lại là TK Có.

Trong phần Hoá đơn, Phiếu xuất, Lắp ráp là TK Nợ.

Thanh toán ứng trước

Nhận một trong hai giá trị sau: C-Nghiệp vụ thanh toán ứng trước, K-Không phải nghiệp vụ thanh toán ứng trước

Hạch toán ngoài bảng

Nhận một trong hai giá trị: C–Có hạch toán ngoại bảng, K–Không hạch toán ngoại bảng

Tài khoản ngoài bảng

Số hiệu tài khoản ngoài bảng được hạch toán tự động

Một số lưu ý:

– Trường hợp có chứng từ trùng – không định khoản, khai báo định khoản sổ cái là không (K). Ví dụ đối với nghiệp vụ mua hàng trả tiền ngay thì đã được định khoản ở phần phiếu chi còn phiếu nhập vẫn cập nhật vào dữ liệu chứng từ nhưng không định khoản.

– Nếu để trống thông tin “Tài khoản ngầm định”, chương trình sẽ cho phép gõ tài khoản mới vào các ô nhập tương ứng trên chứng từ.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *