Danh mục nhóm đối tượng

Danh mục nhóm đối tượng dùng để khai báo các nhóm cho danh mục đối tượng.Chi tiết các thông tin về Danh mục nhóm đối tượng

Thông tin

Giải thích

Mã nhóm

Mã nhóm đối tượng, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên nhóm

Tên nhóm đối tượng, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Nhóm cuối

Nhận giá trị [C] / [K], nếu là nhóm cuối cùng thì trong nhóm không còn có nhóm con nữa mà chỉ có các đối tượng.

Nhóm mẹ

Mã nhóm mẹ của nhóm đối tượng. Nếu là nhóm gốc bậc 1 thì để trống trường này. Mã nhóm mẹ thuộc vào danh mục nhóm và không phải là nhóm cuối.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *