Danh mục vật tư

Danh mục vật tư dùng để khai báo các vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Nhóm vật tư

Nhóm chứa vật tư, thuộc danh mục nhóm vật tư và phải là nhóm cuối.

Mã vật tư

Mã vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ, lưu trữ tối đa 16 ký tự.

Tên vật tư

Tên vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ, lưu trữ tối đa 64 ký tự.

Ðơn vị tính

Ðơn vị tính, lưu trữ tối đa 8 ký tự

Ðơn vị quy đổi

Ðơn vị quy đổi, lưu trữ tối đa 8 ký tự

Hệ số

Hệ số quy đổi cho đơn vị tính

Giá mua/Giá bán

Theo dõi giá mua và giá bán (nếu cần)

Loại vật tư

Loại hình vật tư, nhận một trong ba giá trị sau:

0 – Dịch vụ, 1 – Thành phẩm, 2 – Vật tư, hàng hoá.

Số lượng tồn tối thiểu / tối đa

Giới hạn tồn kho tối thiểu và tối đa

Tài khoản vật tư

Tài khoản ghi có giá vốn khi bán hàng.

Tài khoản giá vốn

Tài khoản ghi nợ giá vốn khi bán hàng.

Tài khoản doanh thu

Số hiệu tài khoản ghi nhận doanh thu

Tài khoản hàng bán bị trả lại 

Số hiệu tài khoản hàng bán bị trả lại.

Mã sản phẩm

Trong trường hợp tính giá thành thì khai báo mã sản phẩm tương ứng trong danh mục Sản phẩm.

Khoản mục giá thành

Mã khoản mục trong giá thành, thuộc danh mục vật tư. 

% thuế TTÐB

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Một số lưu ý

– Chúng ta có thể theo dõi nhiều đơn vị tính cho một loại vật tư, hàng hóa, sản phẩm với một hệ số quy đổi nhất định bằng cách nhập giá trị thông tin “Ðơn vị quy đổi” và “Hệ số”.

– Nếu thông tin “Loại vật tư” nhận giá trị là “1 – Thành phẩm” thì cần phải khai báo thêm sản phẩm này trong danh mục sản phẩm. Tuy nhiên chúng ta có thể làm việc đó ngay khi tạo mới sản phẩm này trên danh mục vật tư, bằng cách di duyển qua ô “Mã sản phẩm” chương trình xuất hiện hộp thoại yêu cầu người dùng xác nhận thao tác. Hãy chọn Yes để chương trình tự động tạo mã sản phẩm tương ứng trong danh mục sản phẩm.

– Trong trường hợp có nhiều mã tư vật dùng cho sản xuất có khả năng thay thế lẫn nhau (Ví dụ xăng A90 và A92), mà giá thành chỉ quan tâm đến vật tư đại diện thì ta khai báo thêm một mã vật thay thế rồi nhập mã mới này cho thông tin “Khoản mục giá thành” của các vật tư có thể thay thế lẫn nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *