Quy tắc đặt mã trên phần mềm kế toán BamBoo

Ðặt mã là quá trình gắn cho mỗi đối tượng của tổng thể đã cho một bộ các ký hiệu theo một quy tắc nhất định. Bộ các ký tự có thể được lập từ tập hợp các chữ cái và chữ số, cơ số của bộ mã phụ thuộc vào số lượng đối tượng cần được mã hóa. Việc mã hóa phải đảm bảo tính xác định và phải phù hợp với mục đích của người sử dụng. Với BamBoo 10 việc đặt mã được thực hiện cho hầu hết các đối tượng trong chương trình như vật tư, tài khoản, đối tượng, chứng từ,.

Dưới đây là một số quy tắc bắt buộc khi xây dựng bộ mã cho chương trình:

– Mã là tập hợp các chữ cái không dấu (từ A-Z) và các chữ số (0-9)

– Mã không được chứa ký tự trống, các ký tự đặc biệt như % (phần trăm), _ (gạch chân), ? (chấm hỏi), * (dấu sao)

– Số lượng ký tự của mã phải nhỏ hơn hoặc bằng độ rộng của trường mã

– Bộ mã của một đối tượng phải được xây dựng theo một phương pháp nhất định (Mã liên tiếp, gợi nhớ, phân đoạn,.)

– Mã phải là duy nhất trong đối tượng chứa nó


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *