Tag Archives: Bù trừ công nợ

Bù trừ công nợ

Chứng từ bù trừ cho phép bù trừ công nợ giữa hai đối tượng công nợ hoặc bù trừ chi phí giữa hai sản phẩm công trình. Trong một trường hợp khác chúng ta cũng có thể sử dụng chứng từ này để bù trừ công nợ hay chi phí giữa các tài khoản khác […]