Tag Archives: Bút toán khóa sổ

Bút toán khóa sổ

Chức năng này cho phép chương trình tự động định khoản các bút toán khóa sổ vào cuối kỳ kế toán, dưới đây là các bước thực hiện: Bước 1: Từ menu “Tong hop” nhấp chọn “2. Bút toán khoá sổ” Trong đó: – Số thứ tự: Số thứ tự sắp xếp trên màn hình. – Diễn […]