Tag Archives: Cập nhật các phát sinh tài khoản ngoài bảng

Cập nhật các phát sinh tài khoản ngoài bảng

Sử dụng chức năng này để cập nhật phát sinh các tài khoản ngoài bảng. Dưới đây là chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật Thông tin Diễn giải Ngày chứng từ Ngày chứng từ Số chứng từ Số của chứng từ, lưu trữ tối đa 10 ký tự, được tự động […]