Tag Archives: Chứng từ tự động

Chứng từ tự động

Chứng từ tự động chứa những chứng từ mà chương trình tự động hạch toán như: Các bút toán tính khấu hao tự động, các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động,… Xem thêm:  https://hd.bamboosoft.vn/mot-so-dac-diem-thao-tac-chung-tren-chung-tu-2/ Bút toán khóa sổ