Tag Archives: công trình

Danh mục sản phẩm, công trình

Danh mục sản phẩm công trình dùng để khai báo các đối tượng tập hợp chi phí như sản phẩm, công trình xây dựng. Chi tiết các thông tin về Danh mục sản phẩm, công trình Thông tin Giải thích Mã sản phẩm Mã công trình Mã sản phẩm, nhóm sản phẩm, công trình lưu trữ […]