Tag Archives: Danh mục bộ phận

Danh mục bộ phận

Danh mục bộ phận dùng để theo dõi quản lý theo bộ phận. Bộ phận được dùng trong trường hợp bộ phận sử dụng tài sản cố định và bộ phận bán hàng. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã bộ phận Mã bộ phận, […]