Tag Archives: Danh mục đơn đặt hàng mua

Danh mục đơn đặt hàng mua, bán

Khai báo đơn đặt hàng mua hoặc bán, đơn đặt hàng mua có mã là PO, đơn đặt hàng bán có mã là SO. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật đơn đặt hàng Thông tin Giải thích Ngày Ngày lập đơn đặt hàng Số đơn hàng Số đơn đặt hàng Ðối […]