Tag Archives: Danh mục hợp đồng

Danh mục hợp đồng

Danh mục hợp đồng dùng để quản lý các hợp đồng mua, bán Chi tiết các thông tin về Danh mục hợp đồng Thông tin Giải thích Mã hợp đồng Mã hợp đồng, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên hợp đồng Diễn giải nội dung của hợp đồng, ngày tháng ký,… lưu trữ […]