Tag Archives: Danh mục khoản mục phí

Danh mục khoản mục phí

Danh mục khoản mục phí dùng để khai báo các khoản mục chi phí, theo dõi chi tiết các khoản mục phí liên quan đến tài khoản 641, 642, 627,… Chi tiết các thông tin về Danh mục khoản mục phí         Thông tin Giải thích Mã khoản mục Mã khoản mục phí, […]