Tag Archives: Danh mục lý do tăng giảm tài sản dùng để khai báo tài sản cố định

Danh mục mục đích sử dụng

Danh mục đích sử dụng khai báo các mục đích sử dụng tài sản cố định Chi tiết thông tin về Danh mục mục đích sử dụng Thông tin Giải thích Mã mục đích sử dụng Mã mục đích sử dụng, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên mục đích sử dụng Diễn giải […]