Tag Archives: Danh mục lý do tăng giảm

Danh mục lý do tăng giảm

Danh mục lý do tăng giảm tài sản dùng để khai báo danh sách những lý do tăng giảm tài sản cố định Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã lý do tăng giảm Mã lý do tăng giảm tài sản, lưu trữ tối đa […]