Tag Archives: Danh mục nhân viên

Danh mục nhân viên

Theo dõi, quản lý danh sách nhân viên.  Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã loại nhân viên Mã nhân viên, lưu trữ tối đa 16 ký tự Họ và tên Họ tên đầy đủ của cán bộ nhân viên, lưu trữ tối đa 64 […]