Tag Archives: danh mục nhóm đối tượng

Danh mục nhóm đối tượng

Danh mục nhóm đối tượng dùng để khai báo các nhóm cho danh mục đối tượng.Chi tiết các thông tin về Danh mục nhóm đối tượng Thông tin Giải thích Mã nhóm Mã nhóm đối tượng, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên nhóm Tên nhóm đối tượng, lưu trữ tối đa 64 ký […]