Tag Archives: Danh mục nhóm tài sản

Danh mục nhóm tài sản

Danh mục nhóm tài sản dùng để khai báo các nhóm cho danh mục tài sản. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã nhóm Mã nhóm tài sản, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên nhóm Tên nhóm tài sản, lưu trữ tối đa […]