Tag Archives: Danh mục nhóm vật tư

Danh mục nhóm vật tư

Danh mục nhóm vật tư dùng để khai báo các nhóm cho danh mục vật tư, sản phẩm, hàng hóa, công cụ dụng cụ.  Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã nhóm Mã nhóm vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ, lưu […]