Tag Archives: Danh mục vật tư

Danh mục vật tư

Danh mục vật tư dùng để khai báo các vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Nhóm vật tư Nhóm chứa vật tư, thuộc danh mục nhóm vật tư và phải là nhóm cuối. Mã vật […]