Tag Archives: Danh mục yếu tố chi phí

Danh mục yếu tố chi phí

Khai báo các yếu tố chi phí khi tính giá thành. Chi tiết các thông tin về Danh mục yếu tố chi phí Thông tin Giải thích Mã yếu tố Mã yếu tố tập hợp chi phí giá thành, thuộc danh mục vật tư. Dùng để định nghĩa cho các yếu tố khi tính giá thành […]