Tag Archives: địa bàn

Danh mục vùng, địa bàn

Danh mục vùng, địa bàn sử dụng để khai báo các vùng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã vùng Mã vùng, địa bàn, lưu trữ tối đa 16 ký tự Tên vùng Tên của vùng, địa bàn, lưu […]