Tag Archives: Kế hoạch

Kế hoạch

Khai báo kế hoạch đầu kỳ kế toán, có thể là kế hoạch chi phí cho bộ phận, chi phí theo khoản mục hoặc chí phí theo nhân viên. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật kế hoạch Thông tin Giải thích Ngày kế hoạch Ngày lập kế hoạch Số kế hoạch […]