Tag Archives: Khai báo vật tư hàng hóa

Khai báo vật tư hàng hóa

Để khai báo vật tư hàng hóa mới chúng ta làm như sau. Bước 1: Vào phần “Danh muc” chọn đến mục “Danh mục vật tư hàng hóa” như hình ảnh dưới đây Sau khi vào ” Danh mục vật tư hàng hóa rồi ” tiếp tục ấn F2 để thêm vật tư hàng hóa với. […]