Tag Archives: Phát sinh quá khứ

Phát sinh quá khứ

Khai báo các phát sinh đã diễn ra trước khi sử dụng chương trình, cung cấp số liệu cho các báo cáo khi cần đối chiếu chỉ tiêu giữa kỳ kế toán hiện tại và kỳ kế toán trước khi sử dụng chương trình. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật phát […]