Tag Archives: phiếu chi

Phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ, phiếu khác

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu báo có, Phiếu báo nợ, Phiếu kế toán khác: – Cho phép hạch toán nhiều định khoản nợ có khác nhau trên cùng một chứng từ – Cho phép khai báo chi tiết cùng một lúc nhiều hóa đơn VAT – […]