Tag Archives: Quy tắc đặt mã trên phần mềm

Quy tắc đặt mã trên phần mềm kế toán BamBoo

Ðặt mã là quá trình gắn cho mỗi đối tượng của tổng thể đã cho một bộ các ký hiệu theo một quy tắc nhất định. Bộ các ký tự có thể được lập từ tập hợp các chữ cái và chữ số, cơ số của bộ mã phụ thuộc vào số lượng đối tượng […]